УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от “ПОРКО И ПОЛО” ООД, ЕИК: 204575872, 2050 гр. Ихтиман, ул. Преслав" 15, тел.: 0877155472
(име, адрес и телефон за контакт)

2050, Ихтиман, ул. Преслав 15
(седалище)

Пълен пощенски адрес: 2050, Ихтиман, ул. Преслав 15
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359877155472;
porcoendpollo@gmail.com Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Антон Димитров Димитров, управител
Лице за контакти: Антон Димитров Димитров

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че “ПОРКО И ПОЛО“ ООД има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на птицеферма за кокошки – носачки на свободно – дворно отглеждане в ПИ 038005, намиращ се в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, местността “Трънака“, целият от 21,001 дка.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Изграждане на птицеферма за 5000 кокошки – носачки в ПИ 038005, намиращ се в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, местността “Трънака“, целият от 21,001 дка., като Отглеждането ще става на дебела, несменяема постеля, като технологично ще покрива нормите за свободно – дворно отглеждане. Към основната сграда ще има дворни пространства, отговарящи на Наредбата за хуманно отношение за отглеждане на кокошки – носачки, на МЗХГ.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Сградата ще е изградена от термопанели и метална конструкция, върху бетонни стъпки, без фундамент и ще покрива площ от 720 кв.м. За нуждите на обекта, ще се изгради вътрешен път от насипен чакъл, складово помещение за амбалаж и фуражи, тип преместваем фургон, мобилна кабина за персонала и охраната на обекта, както и офисно помещение от 54 кв.м. площ, за събиране, окачествяване и съхранение на добитите яйца.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:


НЯМА.

4. Местоположение:

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПИ 038005, намиращ се в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, Софийска област, местността „Трънака“, целият от 21,001 дка.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Питейна вода от съществуващ водопровод, от около 2 куб.м на денонощие.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:


НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:


НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


Отпадъчната маса от постелята и птичия торще се депонира в определените за целта места и в торохранилище, което се намира в съседство, в ЖО 1BG 23 – 115, собственост на “Порко и Поло” ООД

9. Отпадъчни води:

 (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

От самото производство не се генерират отпадни води.
В обекта се предвижда изграждането на водоплътна изгребна яма, с вместимост от 10 куб. м.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

НЯМА И НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА ВЕЩЕСТВА.